Đường Đê Vàng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 10000, Viet Nam

+84 942 690 190

info@beautifulfruitbaskets.com

Chúng tôi mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.